Изготвяне на проект за укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив

 

Възложител: Община Пловдив / Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД

 

Категория на обекта : ПЪРВА

 

Фаза: Идеен и Технически проект по част Архитектура

 

Година на проектиране: 2016

 

Техническа информация:

 

Проектът предвижда  укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстния път до изградения шлюз в източния край на гр. Пловдив.

Предвижда се оформяне на централното кюне на реката с широчина 50,00м, като максимално се спазват естествените извивки на реката. За укрепване на откосите е предвидена модулна система тип матраци. Модулните елементи тип матраци са взаимосвързани пространствени елементи, изработени от мрежа с висока степен на  антикорозионна защита, запълнени с каменен материал.

Обемно-планировъчното решение на алейната мрежа е в свободни живописни  форми, в синхрон с тези  на проектното речно корито и предлага  уширения, които позволяват доближаване до коритото на реката.  Предвидени са и пешеходни подходи – еднораменни стълби и рампи за инвалиди до мостовите зони. Ширината на пешеходната алея е 5,00м, а на велоалеята – 2,50м. Настилките на пешеходните и велоалеите е от цветен асфалтобетон. Водооттичането на зоните за отдих е към реката.

Предвидено е разполагането на 9 бр. детски площадки, 9 бр. фитнес площадки, 4 бр. площадки за риболов, места за почивка със зона за цветни растения. Предвидено е засаждане на единични дървета без издънки  и храстова растителност на отделни групи, съсредоточени при местата за отдих. Затревяването на зоните за отдих и рекреация се извършва с рогозки.