Производствена сграда за текстилна конфекция, гр. Кюстендил

Възложител: „Валена” ЕООД

Година на проектиране: 2014

Статут: В процес на реализация

Техн. Информация:

Застроена площ:               2963м2

Разгъната застроена площ:     3259м2

Производствена сграда за текстилна конфекция – с административно – битови помещения, разположени на две нива. Функционалното зониране на отделните дейности е: административно-битова част – в двуетажната част от сградата, разположена в североизточната част на строежа се разполагат основните битови и обслужващи и технически помещения; производствена част – технологичния процес на производство включва изпълнение на няколко дейности, разположени в две самостоятелни производствени линни, съответно в първата и втората зона на производствената част на сградата. Доставяне на скроените елементи се осъществява през топлата връзка от съществуващата производствена сграда в съседния имот, където се запазва кроялния участък от производството. Готовата продукция се транспортира през топлата връзка към съществуващия склад за готова продукция, разположен в съществуващата сграда. Административни помещения към производствената част – три отделни офисни помещения, пряко свързани с производствения процес, разположени в източната част на производствената зона.